1. Správce osobních údajů

 

Správce osobních údajů Černá Hvězda s.r.o., IČ: 07115521, se sídlem Strnadových 1015/4, 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 294858, je ve smyslu Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) jako provozovatel internetového obchodu na webových stránkách www.ikawaii.cz správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny dále. Společnost Černá Hvězda s.r.o. může pověřit zpracováním Vašich osobních údajů i třetí osobu (zpracovatele) k jasně danému účelu a za jasně daných pravidel.

 

2. Zpracované údaje

 

Správce zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících, poskytnuté zákazníky. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na stránkách ikawaii.cz nebo při vytvoření Vaší objednávky.

 

Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje.

 

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb správce využívá informace o zboží, které zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

 

3. Účely zpracování osobních údajů

 

Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem, využívá se Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží.

 

Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům správce využívá především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas se udělujete v průběhu registrace na webových stránkách ikawaii.cz nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na webových stránkách ikawaii.cz mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

 

Pro lepší cílení reklamy a propagace správce zpracovává při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat správce získává statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

  

4. Další zpracovatele osobních údajů

 

V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány společností Černá Hvězda s.r.o. a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich pracovního poměru.

 

Správce dále pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce pro účely a způsobem, které správce stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které správce využívá, patří:

 

  • dopravní společnost – Zásilkovna s.r.o.
  • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)

 

5. Doba zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona správce následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

 

Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté budete požádány o udělení nového souhlasu.

 

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies správce zpracovává po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

 

6. Práva subjektu údajů

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na správce a požadovat:

 

  • přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR),
  • opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),
  • omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR),
  • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR),
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to elektronicky na email správce uvedený v těchto pravidlech.

Dále mohou zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě správce neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se Subjekt údajů, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o vysvětlení a/nebo zjednání nápravy. Žádost je třeba podat písemně zasláním dopisu či e-mailu na kontaktní údaje správce.

 

Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností správce se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. COOKIES

 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě této webové stránky se soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která cookies rozpozná.

 

Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací v našem držení. Informace mohou například zahrnovat typ použitého zařízení a prohlížeče, jazykové preference nebo stránky, které byly navštíveny. Také mohou zajistit, abyste se z reklam dozvěděli o produktech, které odpovídají Vašim zájmům a preferencím. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

 

Soubory cookie používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách pro usnadnění pohybu na webu. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy.

 

Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek, abychom lépe porozuměli způsobu jejich používání. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb.

 

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

 

Mnoho prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení, ale obvykle je můžete odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud však používání souborů cookie zcela vypnete, může dojít k tomu, že některé vlastnosti našich stránek nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Další možností je prohlížet stránky v tzv. anonymním režimu, kdy se cookies neukládají.

 

Detailní informace pro všechny typy prohlížečů najdete tady: aboutcookies.org.

 

Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

 

8. Kontakt

 

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na správce e-mailem na adresu info@ikawaii.cz.

 

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.

 

9. Účinnost

 

Tato pravidla jsou účinná od 01.07.2021.